HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN DÊ NINH THUẬN”

06/30/2021

Ngày 21/12/2016 Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định số 179/QĐ-SKHCN ngày 19/12/2016  của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ họp xét duyệt Dự án: “Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Dê Ninh Thuận” do Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L  là tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện. Ông Lê Kim Hùng  – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp, tham dự còn có đại diện 01 số cơ sở Kinh doanh giết mổ và phân phối Dê Cừu trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt các hạng mục của đề cương gồm: mục tiêu, tổng quan tình hình, phương pháp triển khai, nội dung, tiến độ thực hiện, dự kiến sản phẩm và dự toán kinh phí của dự án. Hội đồng nghe ý kiến nhận xét của từng thành viên đối với từng tiêu chí đánh giá đã được quy định và ý kiến thảo luận, đánh giá khái quát về mặt mạnh, mặt yếu của đề cương.  Hội đồng tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu đánh giá và thông qua kết quả giao trực tiếp cho Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L  chủ trì thực hiện. Đây là dự án có tính thực tiễn và mang tính cấp bách trong điều kiện hiện nay góp phần quảng bá và tạo dựng hình ảnh sản phẩm Dê Ninh Thuận trong cả nước. Dự án sẽ đăng ký cho  04 nhóm đối tượng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Dê Ninh Thuận: Dê giống; Dê Thịt; Thịt Dê tươi, đông lạnh;  Sản phẩm từ sữa Dê.