Liên hệ

Quản lý bởi của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 34, Đường 16/4, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: (0259)3822726 – Fax: (0259)3822726
Email: sokhcn@ninhthuan.gov.vn